در راستای تحقق چشم اندازهای مجله در جهت مدیریت صحیح امور داخلی و تسریع در روند پاسخگویی کاربران مجله، نرم افزار مدیریت امورمجله طراحی و پس از ویرایش های نهایی به مرحله اجرایی رسید.

ازجمله ویژگی های کاربردی این نرم افزار می توان به ارسال ایمیل اتوماتیک در وضعیت های مختلف مقالات به کاربران، امکان گزارش گیری های متعدد و متنوع توسط مدیر سیستم جهت تصمیم گیری های راهبردی، ایجاد و ذخیره بانک اطلاعاتی داوران مجله ، ثبت تاریخچه رویدادهای مقالات و …. اشاره نمود.

مجموعه برنامه ریزی های فوق منجر به تسریع در تصمیم گیری- تعیین تکلیف مقالات ارسال شده و بررسی دقیق محتوایی و داوری می گردد. همچنین از موارد استثنایی مقالاتی که به صورت ناخواسته درجریان صحیح گردش کار قرار نمی گیردند که ممکن است این امر منجربه تضییع حقوق ارسال کنندگان مقالات گردد جلوگیری می کند.