شورای پژوهشی مرکز:

طبق اساسنامه مدیریت دانشگاه‌ها (مصوب ستاد انقلاب فرهنگی) عالی‌ترین مرجعی است که کلیه خط‌مشی‌ها و امور زیر بنائی پژوهشی مرکز (مطابق شرح وظایف) در آن شورا تدوین و تبیین می‌گردد.

 

جلسات شورا :

شورای پژوهشی مرکز بصورت ماهانه تشکیل جلسه می‌دهد. در مواردی که لازم باشد جلسات فوق‌العاده شورای پژوهشی، تشکیل خواهد شد.

 

 وظایف شورا:

– تعیین اهداف، خط‌مشی و اولویت‌های پژوهشی مرکز

– بررسی و تصویب طرح حهای تحقیقاتی ارائه شده به مرکز

– تصویب نهایی طرح‌های پژوهشی

– ارائه پیشنهاد در زمینه‌های مختلف پژوهشی ازجمله:

بهبود شرایط و رفع موانع تحقیق در مرکز

  •  مشارکت با بخش خصوصی در اجرای طرح‌های پژوهشی و تعیین نحوه همکاری با مراکز تحقیقاتی داخل و خارج دانشگاه
  •  بررسی نحوه ارائه خدمات پژوهشی به سازمان‌های مختلف برای برآوردن نیازهای کشور، منطقه و استان
  •  پیشنهاد چگونگی استفاده از نتایج تحقیقات برای ارتقای کیفیت آموزشی
  • تهیه و تدوین و بازنگری آئین‌نامه‌های مختلف پژوهشی برای پیشنهاد به مراجع ذی‌ربط
  • بررسی و اظهارنظر درباره مسائلی که شورای دانشگاه یا معاون پژوهشی به شورا ارجاع می‌دهد.
  • پیشنهاد آئین‌نامه نحوه تدوین کتب علمی و پژوهشی بر مبنای ضوابط مصوب به شورای دانشگاه
  • تعیین و پیشنهاد خط‌مشی کلی کاربرد نتایج تحقیقات برای پیشبرد جنبه‌های علمی و فنی کشور

 

اعضا شورای پژوهشی مرکز:

  

ردیف

نام و نام خانوادگی

تخصص/ رتبه علمی

ایمیل

1

دکتر عباس بصیری- ریاست مرکز

ارولوژی/ استاد

basiri@unrc.ir

2

دکتر ناصر شخص سلیم- معاون پژوهشی مرکز

ارولوژی / دانشیار

slim456@yahoo.com

3

دکتر سید امیر محسن ضیایی

ارولوژی/ استاد

samziaee@gmail.com

4

دکتر مجید علی عسگری

ارولوژی/ استاد

asgary@yahoo.com

5

دکتر علی طبیبی

ارولوژی/ استاد

dralitabibi@gmail.com

6

دکتر بهرام کاظمی

انگل شناسی/ استاد

bahram_14@yahoo.com

7

دکترمحمد سلیمانی

ارولوژی / دانشیار

mohamad.soleimani.md@gmail.com

8

دکتر محسن نفر

نفرولوژی / استاد

nafar@sbmu.ac.ir

9

دکتر علیرضا خوشدل

اپیدمیولوژی / استاد

alikhoshdel@yahoo.com

10

دکتر میرداود عمرانی

ژنتیک / استاد

davood40@hotmail.com

11

دکتر فرزانه شریفی اقدس

ارولوژی/ استاد

f.sharifiaghdas@gmail.com

12

دکتر رباب مقصودی

ارولوژی / دانشیار

rmaghsudy@yahoo.com

13

دکتر سلطانی محمد حسین

ارولوژی / دانشیار

mhsoltani60@gmail.com

14

دکتر بابک جوانمرد

ارولوژی /  دانشیار

drbabakjavanmard@gmail.com

15

دکتر محمود پروین

آسیب شناسی / دانشیار

mahmoudparvin@yahoo.com

16

دکتر حمید سوری

اپیدمیولوژی / استاد

hsoori@yahoo.com

17

دکترحسن ارگانی

نفرولوژی / استاد

hassanargani@gmail.com

18

فاطمه پوررضا قلی

نفرولوژی / استاد

poorreza@hotmail.com

19

شبنم گلشن- مدیر پژوهشی و دبیر شورا

کارشناس ارشد

Shgolshan2@gmail.com