کتب چاپ شده توسط مرکز تحقیقات بیماریهای کلیوی و مجاری ادراری

آموزش عمومی-1 (پروستات)

(General education 1 (Prostate

مجید علی عسگری

آموزش عمومی 2 (فشار خون)
(General education 2 (Blood pressure
احمد تارا

 اپیدیدیموارکیت در بیماران دچار آسیب نخاعی |  Epididymo-orchitis in Spinal Cord Injury
دکترسید محمد مهدی حسینی مقدم
بار بیماریهای مزمن کلیوی در ایران و دور نمای آن |  The burden of chronic kidney disease in Iran and its outlook
دکتر محسن نفر
بازسازی مثانه در بیماران دچار آسیب نخاعی |  Augmentation Cystoplasty in Spinal Cord Injury
دکترعلی طبیبی- دکتر هرمز کرمی
 برگشت ادرار از مثانه به حالب در بیماران دچار آسیب نخاعی |  Vesicourinary Reflux in Spinal Cord Injury
دکتر فرزانه شریفی اقدس-دکتر محمدرضاعزت نژاد
بی اختیاریهای ادراری در زنان، درمان های جراحی و اندوسکوپیک |  Urinary incontinence in women and the surgical and endoscopic treatments
فرزانه شریفی اقدس، ضرغام
بیماری مزمن کلیه در بیماران دچارآسیب نخاعی |  Chronic Renal Failure in Spinal Cord Injury
دکتر فاطمه پوررضاقلی دکتر فرهت فرخی
بیماریهای پروستات |  Prostate diseases
دکتر محمد علی امیرزرگر
 پروتکل آنالیز مایع منی در تشخیص بالینی |  Semen analysis protocol in clinical diagnosis
دکتر محمد علی امیرزرگر
تنگی مجرای ادرار |  Uretheral Strcture in Spinal Cord Injury
دکترسید جلیل حسینی-دکترامیر حاجی محمدمهدی ارباب
 دیابت و کلیه |  Diabetes and kidney
امیرحسین میلادی پور
راهنمای عملی پزشکان در خصوص تشخیص،درمان و کنترل هپاتیت های ویروسی در بخشهای همودیالیز و پیوند |  A practical guide regarding diagnosis,treatment and control of viral hepatitis in hemodialysis and renal transplantation
سید محمد مهدی حسینی مقدم وهمکاران
راهنمای عملی تشخیص، درمان و کنترل هپاتیت سی در بیماران کلیوی، بخش های همودیالیز و پیوند |  A practical guide to diagnosis, treatment, and control of viral hepatitis C in hemodialysis and renal transplantation
دکتر سید محمدمهدی حسینی مقدم
سنگهای ادراری در بیماران دچار آسیب نخاعی |  Urinary Lithiasis in Spinal Cord Injury
دکترعباس بصیری-پوران گل نژاد
 عفونتهای مجاری ادراری در بیماران دچار آسیب نخاعی |  Urinary Tract Infection in Spinal Cord Injury
دکتر سیدمحمد مهدی حسینی مقدم-دکتر آرش جمشیدی
مثانه عصبی در بیماران دچار آسیب نخاعی |  Neurogenic Bladder in Spinal Cord Injury
دکترمحمدرضارحمانی-دکتر محمدرضا برقی
معرفی بیماران ارولوژی حاوی نکات اموزشی |  Introduction of the urological patients with educational merits
فرزانه شریفی اقدس
ناباروری و اختلالات نعوظی در بیماران دچار آسیب نخاعی |  Infertility &Erectile Dysfunction in Spinal Cord Injury
دکتر امیر محسن ضیایی-دکترمحمد دائمی
 هیدرونفروز در بیماران دچار آسیب نخاعی |  Hydronephrosis in Spinal Cord Injury
دکتر عباس بصیری-دکتر محمدرضا رحمانی
کتاب جامع ارولوژی ایران |  Iranian textbook of urology
دکتر ناصر سیم فروش