Close

Please download and install the latest web browsers to have better performance. Get Firefox Firefox Get latest Internet Explorer Internet Explorer

  

برنامه ارزشیابی کیفی مرکز تحقیقات بیماریهای کلیه و مجاری ادراری

 

برنامه ارزشیابی کیفی مرکز تحقیقات  بیماریهای کلیه و مجاری ادراری

 

ارزشیابی مرکز بیماریهای کلیوی و مجاری ادراری دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی به عنوان ششمین مرکز در برنامه ارزشیابی کیفی مورخ 1396/11/2 مورد بازدید و ارزشیابی قرار گرفت.

  این ارزیابی  با حضور داوران محترم جناب آقای دکتر خضری جناب آقای دکتر کجباف زاده و سرکار خانم دکتر حاج ابراهیمی  و ریاست محترم مرکز بیماریهای کلیوی و مجاری ادراری جناب آقای دکتر  بصیری و اساتید و پژوهشگران محترم مرکز و تیم کارشناسی و اجرایی مرکز توسعه و هماهنگی انجام شد.

در این جلسه در ابتدا بازدیدی از فضای فیزیکی مرکز ، تجهیزات و امکانات آزمایشگاهی صورت گرفت و سپس جناب آقای دکتر بصیری ریاست محترم مرکز از تاریخچه مرکز و اقدامات صورت گرفته شامل طرحها و فعالیتها و ... گزارشاتی ارائه نمودند.

                    arzesh1.JPG

در این ارزشیابی حیطه های رهبری ساختار محصولات تحقیق و اثرگذاری مورد ارزیابی قرار گرفت ومستندات مربوط به فعالیتهای مرکز بررسی گردید.

 arzesh2.JPG

 تاریخ  ثبت: 1396/11/10،  تاریخ تغییر: 1396/11/10
[بازگشت]