Close

Please download and install the latest web browsers to have better performance. Get Firefox Firefox Get latest Internet Explorer Internet Explorer

  
  
        
مجله      
 


arm unrc1.jpg

ما می‌خواهيم به معتبرترين كانون تحقيقات در سطح منطقه خاورميانه و كشورهاي همسايه در زمينه بيماری‌های كليه و مجاری ادراری تبديل شويم و نقش موثر و زمينه ساز براي كاهش بار بيماری‌های كليه و مجاری ادرار در كشور ایجاد کنیم و جهش بزرگ در سطح آگاهی‌های مردم در زمينه بيماریهای كليه و مجاری ادراری در ايران به وجود آوريم.
form.png
cell.jpgurology.jpgpeyvand.jpg