اولین  شماره مجله ارولوژی سال 2021 منتشر شد
اولین شماره مجله ارولوژی سال 2021 منتشر شدشماره اخیر مجله با عنوان  January-February 2021در سه حیطه مقالات    Review, Original, Case Repot   و در بخش های  Endourology & Stone Diseases, Laparoscopic and Robotic urology, Urological Oncology, Pediatric Urology, Reconstructive Surgery, Female, Andrology, Unclassified    با تعداد 21 مقاله منتشر شد.
چاپ شماره جدید Urology Journal
چاپ شماره جدید Urology Journalشماره اخیر مجله با عنوان September-October 2019 در سه حیطه مقالات review, Original , Case Report و در بخش های endourology, urological oncology, pediatric urology, female urology, andrology با تعداد 20 مقاله منتشر شد.