چاپ شماره جدید Urology Journal
چاپ شماره جدید Urology Journalشماره اخیر مجله با عنوان September-October 2019 در سه حیطه مقالات review, Original , Case Report و در بخش های endourology, urological oncology, pediatric urology, female urology, andrology با تعداد 20 مقاله منتشر شد.