بازسازی حالب با استفاده از نانوداربست لوله ای کامپوزیت PCL/Collagen در مدل حیوانی سگ

تصویب طرح ارائه شده از مرکز با عنوان ” بازسازی حالب با استفاده از نانوداربست لوله ای کامپوزیت PCL/Collagen در مدل حیوانی سگ” در صندوق حمایت از پژوهشگران و فناوران کشور.

این طرح، که با همکاری محققین دانشگاه صنعتی شریف و دانشکده دامپزشکی تهران اجرا خواهد شد، در ادامه فاز اول با هدف ساخت داربستی زیست سازگار که مستقلا امکان ترمیم حالب در مدل حیوانی را محقق نماید، می باشد.

در فاز اول این طرح فرآیند جراحی حالب در مدل حیوانی و نیز نوع واکنش داربست پیوند شده با ادرار و بافت اطراف مورد ارزیابی قرار گرفت و پس از بررسی مشکلات و معایب در جهت رفع آن ها و ارتقا شرایط ترمیم، طرح جدید ارائه شد. یافته های این پژوهش می تواند زمینه مطالعات پیش رو برای ترمیم آسیب های حالب در انسان را فراهم کند.