با شعار کلیه های سالم برای همه افراد
🔹 شیوع سنگ های ادراری و ضرورت درمان موثر، سبحان دارو را بر آن داشت که اوروسیترا® (پتاسیم سیترات) 5 و 10 میلی اکی والان پیوسته رهش را با همکاری مرکز تحقیقات بیماریهای کلیوی و مجاری ادراری طی سال های گذشته تولید و به بازار دارویی کشور معرفی نماید.
🔹 سبحان دارو ضمن آرزوی سلامتی برای تمامی بیماران کلیوی در روز جهانی کلیه، به منظور رفاه حال ایشان و با توجه به پذیرش بهتر دوز 15 میلی اکی والان توسط مصرف کنندگان (به دلیل کاهش تعداد قرص های مصرفی روزانه)، این دوز را نیز تولید و توزیع نمود.
🔹 اوروسیترا با قلیایی کردن و افزایش غلظت سیترات ادراری ادرار از تشکیل بخش وسیعی از سنگ های ادراری جلوگیری می نماید.
🔹 دوز مناسب دارو با توجه به نوع سنگ، محدوده سیترات ادرار 24 ساعته و pH ادرار توسط پزشک تعیین می گردد.