اعضاء وابسته

دکتر عباس بصیری

استاد

ایمیل:  Basiri@unrc.ir

دکتر ناصر شخص سلیم

دانشیار

ایمیل:  shakhssalim@unrc.ir

دکتر مریم طاهری

هیئت علمی ضریب کا

ایمیل:  taheri233@yahoo.com

دکتر ساناز توسلی

هیئت علمی ضریب کا

ایمیل:  sanaz.tavasoli@gmail.com

دکتر محمد ناجی

هیئت علی ضریب کا

ایمیل:  mohammadnaji@sbmu.ac.ir

دکتر نسرین برومند نیا

هیئت علمی ضریب کا

ایمیل:  borumand.n@gmail.com

اعضاء پیوسته

دکتر ناصر سیم فروش

استاد

ایمیل:  simforoosh@iurtc.org.ir

دکتر فرزانه شریفی اقدس

استاد

ایمیل:  fsharifiaghdas@yahoo.com

دکتر محمد هادی رادفر

استادیار
ایمیل : mhadirad@yahoo.com

دکتر محمد حسین سلطانی

دانشیار
ایمیل : mhsoltani60@gmail.com

دکتر محسن نفر

استاد

ایمیل: m.nafar.md@gmail.com

دکتر سید امیر محسن ضیایی

استاد

ایمیل:  ziaee@hotmail.com

دکتر اکبر نورعلیزاده

دانشیار

ایمیل:  nouralizadeh@yahoo.com

دکتر فرید دادخواه

استاد

ایمیل:  info@unrc.ir

دکتر علی طبیبی

استاد

ایمیل:  TabibiAli@yahoo.com

دکتر حسین کرمی

دانشیار
ایمیل: Karami_Hosein@yahoo.com

دکتر مجید علی عسگری

استاد

ایمیل:  Majeed_asgari@yahoo.com

دکتر محمدرضا رزاقی

استاد
ایمیل: rezarazaghi@yahoo.com

دکتر فاطمه پور رضا قلی

دانشیار
ایمیل: info@unrc.ir

دکتر محمود پروین

استادیار
ایمیل: info@unrc.ir