تصویب طرح ارائه شده در مرکز با عنوان ” بررسی فرآیند اسپرماتوژنز سلول‌های اسپرماتوگونی انسان در هم کشتی با سلول های سرتولی در محیط سه بعدی متیل سلولز و ماتریکس خارج سلولی بیضه “. اجرای این طرح با حمایت مشترک مرکز تحقیقات بیماری های کلیوی و دانشگاه علوم پزشکی تهران انجام خواهد شد. فرآیند تکثیر و تمایز سلول‌های اسپرماتوگونی انسان با پیچیدگی ها و مشکلات بسیاری برای محققین این حوزه همراه است. لذا محققین همواره در تلاش بوده اند تا از طریق بکارگیری مدل های کشت سه بعدی به شرایط بهینه برای بلوغ درون آزمایشگاهی این سلول ها و بکارگیری آن ها در فرآینده های کمک باروری دست یابند.

تمایز و بلوغ بهینه سلول‌های اسپرماتوگونی انسان در شرایط آزمایشگاهی کمک شایانی به حفظ و نیز بازگردانی باروری در افرادی که تحت درمان با داروهای گنادوتوکسیک قرار می گیرند یا دچار توقف در فرآیند اسپرماتوژنز هستند، می نماید. در این طرح از ماتریکس خارج سلولی بیضه به عنوان سازگارترین و مشابه ترین داربست به بافت طبیعی بیضه برای اسپرماتوژنز در شرایط آزمایشگاهی (in vitro spermatogenesis) استفاده خواهد شد.