Multimedia

سمعی و بصری

تدوین، صداگذاری و تهیه آرشیو بیش از 500  عنوان فیلم آموزشی در حیطه تخصصی بیماریهای کلیه و مجاری ادراری وظیفه  این واحد تهیه فیلم‌های آموزشی در رشته مربوطه  جهت ارائه در کنگره‌ها و همایش‌های داخلی، خارجی و بین‌المللی می‌باشد. که در این خصوص اقدام به تهیه، صداگذاری و ویرایش فیلم می نماید.

آرشیو تمامی این فیلمها در مرکز موجود می‌باشد. که خود می‌تواند یک مورد آموزشی مهم جهت ارائه تازه‌های جراحی باشد.